– – –
Photo “Gov. Gavin Newsom” by Gov. Gavin Newsom.